లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు, సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, దైవం, పురాణం, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు, పార్టీలు నాయకులు అధికారులకు విన్నపాలు, . . . ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు. 5 కధనాలు.
#లోకం తీరు
1 రాలేని చేయలేని, అందరి బదులు, దీపాలు పెడతాం, ప్రదక్షిణలు తిరుగుతాం, దేవుని వేడుకుంటాం (General)
2 మంచి అధికారులు మరియు నాయకులు, ఎక్కడ ఉన్నా మన ఆప్తులు స్నేహితులు బంధువులే (General)
3 తాతలు ఇచ్చిన ఆస్తులు కోట్లు విడిగా ఉన్నా, జనం, బంధువుల డబ్బు కు ఆశపడటం ఏమిటో (General)
4 నాయకులు, అధికారులు, స్నేహితులు, బంధువులు ను, అభివృద్ధి సహాయం అడిగేటప్పుడు (General)
5 బంధువుల ధనం గురించి మీకెందుకు? అడిగారా సహాయము? మీది అడిగారా ఇన్నాళ్లు, ఈ స్ధాయిలో? (General)