APLatestNews.com top Banner
         
ధ్యానం చేయమని చెప్పినట్టు చెపుతున్నారు, భగవద్గీత లో ఎక్కడ చెప్పారు? - శ్రీ స్వామి తత్వాలు
OurTripVideos - Visiting Places/Local Events Pictures and Videos. We visit, We record, We present, You Enjoy!
           
     
మిగతా తత్వం కూడా మనసుతో చదివితే మీ సందేహాలకు జవాబులు లభిస్తాయి. మంచి కోరే వారికి దీనిని పంపగలరు.
Auto news updates for EAST and WEST in English/ Hindi/ Telugu along with TV, Radio, Newspaper, Newsbites
ధ్యానం చేయమని చెప్పినట్టు చెపుతున్నారు, భగవద్గీత లో ఎక్కడ చెప్పారు? మరి ఈ జనం , పూజలు, విగ్రహాలు, పూలు, నైవేద్యం, న్రుత్యాలు, అంతా వ్రృధాయేనా?

జవాబు - గుడి, పూజలు, మొదటి మెట్టు మాత్రమే. ఇది చదివి మీరే, నిర్ణయం చేసుకోండి. గీత నుంచి కొన్ని శ్లోకాలు

1) 5-28 యతేంద్రియ మనోబుద్ధిః మునిర్మోక్ష పరాయణః, విగతేచ్ఛా భయ క్రోధో యస్సదా ముక్త ఏవ సః . . . అర్థం

ఎవరు ఇంద్రియాలు జయించి, ద్రుష్టి ని భ్రూమధ్యమున నిలిపి ప్రాణాపాన వాయువు ల ను స్తంభింపజేసి, మనసు ను బుద్ది ని స్వాధీన మొనర్చుకొని , మోక్షాసక్తుడై ఉండునో అట్టి వాడే ముక్తుడనబడును.

అంటే ధ్యానం కన్నా పై స్ధాయి కి వెళ్ళాలి.

2) 6-11 శుచౌ దేశే ప్రతిష్ఠాప్య స్థిరమాసనమాత్మనః| నాత్యుచ్ఛ్రితం నాతినీచం చేలాజినకుశోత్తరమ్||

6-12 తత్రైకాగ్రం మనః కృత్వా యతచిత్తేన్ద్రియక్రియః| ఉపవిశ్యాసనే యుఞ్జ్యా ద్యోగమాత్మవిశుద్ధయే||

పరిశుద్ధమైన చోటునందు, అంత ఎత్తు గా లేక అంత పొట్టిగా ఉండనిది, క్రింద దర్భాసనము , దానిపై చర్మము( జింకచర్మము లేక పులిచర్మము ), దానిపైన వస్త్రము గలదియు , కదలక యుండునదియు నగు ఆసనము ( పీఠము ) ను వేసికొని, దానిపై గూర్చుండి, మనస్సును ఏకాగ్రపరచి, ఇంద్రియమనో వ్యాపారములను అరికట్టి ( స్వాధీనపరచుకొని ) అంతఃకరణశుద్ధికొరకు ( పరమాత్మ ) ధ్యానము నభ్యసింపవలయును.

6-13 సమం కాయశిరోగ్రీవం ధారయన్నచలం స్థిరః| సమ్ప్రేక్ష్య నాసికాగ్రం స్వం దిశశ్చానవలోకయన్||

6-14 ప్రశాన్తాత్మా విగతభీ ర్బ్రహ్మచారివ్రతే స్థితః| మనః సంయమ్య మచ్చిత్తో యుక్త ఆసీత మత్పరః||

6-15 యుఞ్జన్నేవం సదాత్మానం యోగీ నియతమానసః| శాన్తిం నిర్వాణపరమాం మత్సంస్థామధిగచ్ఛతి||

( ధ్యానముచేయువాడు ) శరీరము, శిరస్సు, కంఠము, సమముగ( తిన్నగ ) నిలిపి, కదలక, స్థిరముగనున్నవాడై, దిక్కులను చూడక, నాసికాగ్రమును వీక్షించుచు, ప్రశాంత హృదయుడై, నిర్భయ చేతస్కుడై, బ్రహ్మచర్యవ్రతనిష్ఠకలిగి, మనస్సును బాగుగ నిగ్రహించి, నాయందు చిత్తముగలవాడై, నన్నే పరమగతిగనమ్మి సమాధి (ధ్యాన) యుక్తుడై యుండవలెను. మనోనిగ్రహముగల యోగి ఈ ప్రకారముగ ఎల్లప్పుడును మనస్సును ఆత్మధ్యానమందు నిలిపి నాయందున్నట్టిదియు ( నా స్వరూపమైనదియు ), ఉత్కృష్టమోక్ష రూపమైనదియు ( పరమానందరూపమైనదియు ) నగు శాంతిని బొందుచున్నాడు.

6-19 యథా దీపో నివాతస్థో నేఙ్గతే సోపమా స్మృతా| యోగినో యతచిత్తస్య యుఞ్జతో యోగమాత్మనః||

గాలి వీచని చోటనున్న దీప మే ప్రకారము కదలక నిశ్చలముగ నుండునో, ఆప్రకారమే ఆత్మ ధ్యానమును శీలించుచున్న యోగి యొక్క స్వాధీనపడిన చిత్తమున్ను నిశ్చలముగ నుండును.

3) 6-35 అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలమ్ । అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే ।।

అర్జునా, నిస్సందేహంగా మనస్సనేది చంచలమైనది. మరి నిగ్రహించడానికి కష్టసాధ్యమైనది. అయినప్పటికీ అభ్యాసం చేత మరి వైరాగ్యం చేత దానిని సులభంగా నిగ్రహించవచ్చును.

6-47 యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాన్తరాత్మనా| శ్రద్ధావాన్భజతే యో మాం స మే యుక్తతమో మతః||

యోగులందఱిలోను ఎవడు నాయందు మనస్సును నిలిపి, శ్రద్ధతో నన్ను ధ్యానించుచున్నాడో, అట్టివాడు సర్వశ్రేష్ఠుడని నా యభిప్రాయము.

4) 7-3 మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే| యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్త్వతః - అర్థం

వేలకొలది జనులలో ఏ ఒక్క డో జ్ఞాన సిద్ధి కొరకు ప్రయత్నం చేయును. అటువంటి వారిలో , ఒకరు మాత్రమే నన్ను యధార్ధముగ తెలుసుకోగలడు.

5) 9-22 అనన్యాశ్చింతయంతో మాం యే జనాః పర్యుపాసతే । తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్ - అర్ధం

ఎవరు ఇతర ఆలోచనలు లేక, నన్నే ఏకాగ్రతతో ధ్యానిస్తున్నారో, వారి యోగక్షేమాలని నేను చూసుకుంటాను.

మీ ప్రశ్న కు జవాబు వచ్చింది అనుకుంటా.

అదే మాటను అర్థం ను తేలికగా, మన తెలుగు గురువు వేమన జవాబు పద్యంలో

హ్రుదయమందు నున్న ఈశుని తెలియక , శిలల కెల్ల మొక్కు జీవులారా!
శిలలనేమి యుండు జీవులందే కాక? విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ.

ఇద్దరూ చెప్పిన ది ఒకటే.
 
Dt : 10-Aug-2019, Upd Dt : 10-Aug-2019 , Category : Devotional, Views : 184 ( id : 33 )
Tags : meditation , dhyanam , gita

గమనిక : ఎవరు ఏ విషయాలు చెప్పినా, అది వారి వ్యక్తిగత అభిప్రాయమో లేక అనుభవమో లేక పెద్దల నుంచి విన్నవో. అందరూ ఏకీభవించాలని లేదు. మీ యోచనతో లేదా పెద్దల సలహాలతో, మంచి చెడు నిర్ణయించుకొనగలరు. Note : Whatever you are reading here is their opinion or experience or heard from elders. Everyone may not agree. Please consult your elders and decide whether it is good or bad.
అన్నీ వార్తలే, నాకు నచ్చిన వార్తా వీడియో లు కొన్ని ఎంచుకోని, పని చేస్తూ ఇక్కడే వినొచ్చు చూడొచ్చు
Facebook Comments

గమనిక - పైన ఉన్న "శ్రీ రామ రక్ష" పిక్చరు ను స్టికర్ గా, ఇంటి గుమ్మం తలుపు మీద, ఫ్రిడ్జ్ మీద, పూజ గది లో, ఇంటిలో కనపడే చోట, వాహనము మీద రక్షణ లేదా గుర్తు(స్మరణ) గా వీలైతే ఉపయోగించుకోవచ్చు.
All best news at one place for NRIs
Multiple source NEWS from 7 yrs
No Ads or Spam, free Content
APLatestNews.com - Sri Swami Tatvaalu శ్రీ స్వామి తత్వాలు